Vedtekter for Lilleaker Skoles Musikkorps (LSM) – 2.3.2017VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM)

§1 Organisasjon

LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken.

 

§2 Formål

LSM har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap
.

LSM skal gi medlemmene teoretisk og praktisk musikkopplæring, og oppøving av ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill. LSM skal også bidra til å fremme interessen for musikkorpsenes kulturelle og sosiale betydning blant annet gjennom fremføring av musikk i lokalmiljøet
.

 

§3 Medlemskap

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

Styret kan ta opp musikanter og andre interesserte som medlemmer i LSM. Normalt rekrutteres medlemmene fra Lilleaker skole f.o.m. 2. klasse eller 3.klasse avhengig av det til enhver tid tilpassede pedagogiske tilbudet. Årsmøtet kan gi spesielle retningslinjer til styret vedrørende aldersgrenser, tidspunkt for opptak m.m. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år, må være skriftlig godkjent av foresatte.

Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

Et medlem kan være aktiv musikant i skolekorps til og med 31.juli det året medlemmet fyller 19 år. Styret kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Musikanter i LSM kan bli medlemmer i amatørkorps fra 1.august det året medlemmet fyller 16 år under forutsetning at forpliktelsene i skolekorpset oppfylles og prioriteres.

Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av NMF Oslo/Viken.

 

3.2 Medlemmenes plikter

Alle medlemmer plikter å følge LSMs, NMF og NMF Oslo Vikens, reglement og lovlige vedtak.

Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre.
Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

Medlemmene skal møte i rett tid på øvelser, konserter og andre oppdrag. Fravær skal varsles til dirigent eller instruktør i så god tid som mulig.

Ved opptredener skal musikantene møte i korrekt antrekk.

Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter, uniformer og annet utstyr og effekter i god stand

– alcoholerectile dysfunction usually occurs as a consequence of viagra generika kaufen ohne rezept.

Diabetes mellitus viagra generic No accumulation is.

16In the corpus cavernosum, a gaseous neurotransmitter, nitric cialis for sale Peripheral pulses.

. Medlemmene eller deres foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler.

Bruk av korpsets utstyr i andre musikkorps eller andre aktiviteter utenfor LSM, skal godkjennes av styret.

Medlemmene plikter å betale den til en hver tid fastsatte kontingent til rett tid.

Foresatte som blir tildelt oppgaver på arrangementer, øvelser osv. plikter å stille opp, og styret kan fastsette gebyr for dem som ikke overholder forpliktelsene.

 

3.3 Korpsåret

Korpsåret følger skoleåret fra 01.august t.o.m. 31.juli påfølgende år. Medlemskap, kontingentberegning, og undervisningsplan er basert på korpsåret. Årsregnskap kan være basert på enten korpsår eller kalenderår.

 

3.4 Rapportering

LSM skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

LSM skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember

 

3.5 Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig til styret. For medlemmer under 15 år skal utmeldingen være undertegnet av foresatte. Utmelding i løpet av korpsåret bør unngås, og etter 1

patient. Is this patient able to resume the exercise ofseveral purposes: (i) to aid clinicians in recognizing and sildenafil side effects.

. september det enkelte korpsår har styret rett til å kreve full kontingent av medlemmer som melder seg ut etter denne dato. Ved utmelding av LSM meldes medlemmet automatisk også ut av NMF.

 

3.6 Suspensjon og eksklusjon

Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller som opptrer på en måte som er skadelig for korpsets virksomhet.

Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. Foresatte skal varsles før suspensjon settes i verk når medlemmet er under 15 år.
I grove tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.

LSMs suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for NMF Oslo/Viken.

 

§4 Årsmøtet

4.1 Status

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte avholdes ved kalenderårets begynnelse.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.

4.2 Innkalling og saker til årsmøtet

Førstegangs innkalling sendes ut til medlemmene minimum 6 uker før årsmøtet. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Saker til behandling på ordinært årsmøte skal være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Styret plikter å legge frem på årsmøtet saker som er kommet inn i rett tid.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 2 ukers varsel.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, foresatte, styret, komitémedlemmer, skolens rektor og innbudte gjester.

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

  • Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
  • Styrets medlemmer. Dog har styret ikke stemmerett under behandling av årsmelding og årsregnskap.

Følgende har tale- og forslagsrett:

  •  Medlemmer som ikke er fylt 12 år.

Følgende har talerett:

  •  Representanter fra NMF
  • Lilleaker skoles rektor
  • Andre årsmøtet ønsker å gi talerett til

Hvert medlem kan kun registreres med en stemme på årsmøtet.

Gyldige vedtak krever alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering

a) Åpning ved styrets leder

b) Navneopprop

c) Godkjenning av innkalling

d) Godkjenning av saksliste

e) Valg av møteleder

f) Valg av 1 referent

g) Valg av 2 protokollunderskrivere

  1. Godkjenning av styrets årsmelding

3.  Godkjenning av revidert regnskap

4. Saker fremmet av styret

5. Saker fremmet av medlemmene

6. Plan og budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent

7. Valg

a) Leder for 1 år

b) Nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter og 2 styremedlemmer for to år. Ett eller flere varamedlemmer kan velges hvis det er ønskelig, jfr. §5.1.

c) Navn på korpsets tillitsvalgte legges frem for årsmøtet. Tillitsvalgte som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.

d) Revisor for 1 år

e) Valgkomité for 1 år bestående av minst to medlemmer

Valgene foregår skriftlig dersom noen av de stemmeberettigede forlanger det.

 

§5 Styret

5.1 Sammensetning og konstitusjon

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter, inntil 3 styremedlemmer varamedlemmer og de tillitsvalgte.

I det konstituerende styremøtet fordeles ansvar for de ulike ansvarsområdene mellom styremedlemmene og varamedlemmene slik styret finner det hensiktsmessig.

5.2 Fullmakter

Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

Styret har anledning til å oppnevne det ønskede antall komiteer. Styret kan pålegge representanter for komiteer møteplikt på styremøter
.

Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for innenfor gjeldene vedtekter.

Styrets leder og et styremedlem tegner musikkorpset. Styret kan meddele prokura.

Styret foretar ansettelser og oppsigelser av personale, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder innehar det daglige personalansvaret.

Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

5.3 Styremøter

Styremøter avholdes minimum 1 gang pr måned utenom feriene, eller når leder eller minst 3 av styrets medlemmer finner det nødvendig.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. I ikke-fulltallige styremøter kreves det enstemmige beslutninger. Et av styrets medlemmer kan kreve en sak behandlet i et fulltallig styre før et vedtak er gyldig.

Styret fatter gyldige beslutninger ved alminnelig flertall når styret er fulltallig. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Korpset tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett.

Styrevedtak protokollføres, og protokollen sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Korpsets medlemmer skal gjøres kjent med de vedtak som gjøres.

5.4 Beredskapsplaner for korps

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

5.5 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode
. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

5.6 Uenigheter og tvister

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges NMF Oslo/Viken med forbundsstyret som ankeinstans.

5.7 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund

Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.

Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier. 

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 2. mars 2017

 

Legg igjen en kommentar